Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

 

Statut

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

w Międzylesiu

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne, zadania i cele

 

§ 1

 1. Miejsko  Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu zw. dalej. Ośrodkiem ,  jest gminną instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie :

1)  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3) Postanowień niniejszego statutu.

 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Międzylesie.
 2. Siedziba Ośrodka   mieści się w Międzylesiu przy Pl. Wolności 15.
 3. Ośrodek  działa w swojej siedzibie i za pośrednictwem Punktu Filialnego  w Domaszkowie – 57-522 Domaszków ul. Kolejowa 3

                                                                                                                 § 2

 1. Ośrodek  podlega  wpisaniu do  rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Organizatora,  a z chwilą  wpisu nabywa osobowość prawną .
 2. Ośrodek  samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową .

                                                                                                         § 3

 Podstawowym zadaniem Ośrodka  jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców poprzez :

1. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb  kulturalnych ludności;
2. Przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości artystycznych;
3.Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze;
4. Umożliwianie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w różnych formach wypowiedzi artystycznej;
5. Kultywowanie tradycji folkloru i rękodzieła ludowego;
6. Prowadzenie punktu informacji turystyczne;
7.Popularyzacja i promocja walorów turystycznych – kulturalnych Gminy Międzylesie   na  targach krajowych i zagranicznych i innych imprezach          

 

 

                                                                                               § 4.

        Podstawowymi formami działalności Ośrodka są :

 1. Organizacja spektakli, wystaw, koncertów i odczytów;
 2. Prowadzenie ognisk artystycznych;
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 4. Prowadzenie zajęć z dziećmi, w szczególności zagrożonymi patologiami społecznymi;
 5. Organizacja wyjazdów do kin, teatrów, opery i na koncerty;
 6. Organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych
 7. Organizowanie imprez okolicznościowych;
 8. Prowadzenie działalności instruktażowo metodycznej;
 9. Nadzór merytoryczny i stała współpraca ze świetlicami wiejskimi oraz wszechstronna pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych przez społeczności wiejskie;
 10.  Współpraca z innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury.                            

Rozdział II  Zarządzanie i organizacja

                                                                                                        § 6

 1. Ośrodkiem  kieruje Dyrektor powoływany przez Burmistrza  w drodze konkursu.
 2. Zasady konkursu określa  w Regulaminie Konkursu. Burmistrz, który powołuje też komisję konkursową.
 3. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka..
 4. Odwołanie Dyrektora Ośrodka następuje w sytuacjach  i na zasadach określonych § 15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 5. W Filii Ośrodka w Domaszkowie,  nie tworzy się odrębnych stanowisk kierowniczych, a pracownicy Filii są pracownikami Ośrodka ,  podporządkowanymi  służbowo bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.                            

                                                             

§ 7

Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności :

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;
 2. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
 3. Zarządzanie majątkiem Ośrodka;
 4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
 5. Wydawanie zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych;
 6. Ustalanie rocznego planu działania oraz rocznego planu finansowego;
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;
 8. Występowanie z wnioskami o udzielenia dotacji.

                                                                                                                       § 8

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny   nadany przez Dyrektora  po zasięgnięciu opinii Burmistrza  i działających w jednostce związków zawodowych.

   

Rozdział III Gospodarka finansowa

                                                                                                              § 9

1. Ośrodek jest gminną instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka,  jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora ,  z zachowaniem wysokości dotacji  pochodzącej z budżetu gminy.

3. Środki finansowe na działalność MGOK pochodzą z :

           1) Dotacji przedmiotowej organizatora, jako niezbędne środki do rozpoczęcia i prowadzenia  działalności kultury oraz do utrzymania                           obiektów, w których działalność jest prowadzona,

          2) Dochodów własnych,

          3) Darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych ,

         4) Oraz innych źródeł.

4.Dochód z działalności Ośrodka służy realizacji jej celów statutowych.

 4a. MGOK może pozyskiwać dochody z:

         1) Prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów,

         2) Sprzedaży własnych wydawnictw oraz własnych wyrobów rękodzieła artystycznego,

        3) Organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,

        4) Wynajmu i dzierżawy własnych pomieszczeń ,

        5) Sprzedaży biletów na imprezy własne,

       6) Wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, strojów i innego sprzętu,

       7) Promocji firm na imprezach organizowanych przez MGOK

       8) Usług reklamowych,

       9) Innych usług związanych z działalnością statutową .

5.Ogólny nadzór nad działalnością finansową Ośrodka,  w szczególności polegający na określaniu wysokości dotacji i badaniu sprawozdań finansowych,  sprawuje Organizator.

 

Rozdział IV Przepisy przejściowe i końcowe

                  

                                                                                                          § 10

.                                                

 1. Zmiana Statutu następuje w  drodze uchwały Rady Miejskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Statutem maja zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.