Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin pracy

                        REGULAMIN PRACY i WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY

Miejsko – Gminnego  Ośrodka Kultury

w Międzylesiu

 

I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy, wynagrodzenia, oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

Postanowienia regulaminu dotyczą - odpowiednio -  wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być zaznajomiony z regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych.

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 4

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest :

1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę

2) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę

3) przestrzegać ustalonego czasu pracy

4) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku

5) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych

6) podnosić kwalifikacje zawodowe, oraz doskonalić umiejętności pracy

7) dbać o dobro Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  i jego mienie

8) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić zakład pracy na szkodę

9) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach

10) przestrzegać zasad współżycia społecznego

11) należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy sprzęt i pomieszczenia pracy

 

§ 5

Zabrania się pracownikom :

1) opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego

2) operowania sprzętem nie związanym bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności

3) samowolnego demontowania części sprzętu, oraz jego naprawy bez specjalnego upoważnienia

4) samowolnego czyszczenia i naprawiania sprzętu będącego pod napięciem elektrycznym

5) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy z wyjątkiem miejsca wyznaczonego na ten cel

 

§ 6

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem pracy

 

III. CZAS PRACY

§ 7

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków pracowniczych

§ 8

1. Zakład pracy funkcjonuje 7 dni w tygodniu.                                                                                              
 2.Dzienny czas pracy zakładu uzależniony jest rodzajem wykonywanych zadań oraz rozliczeniowymi harmonogramami czasu pracy.
3.W zakładzie obowiązuje system równoważnego czasu pracy w dwu miesięcznych okresach rozliczeniowych.

§ 9

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2300  a 700. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje pracownikowi (z wyjątkiem palacza c.o.) czas wolny w najbliższym tygodniu

 

§ 10

1.Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy

2.Pracownicy potwierdzają przybycie i obecność w pracy złożeniem podpisu na liście obecności znajdującej się w miejscu określonym przez dyrektora. Na liście obecności zaznacza się ponadto spóźnienia do pracy oraz wszelkie nieobecności w poszczególnych dniach pracy z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona

3.Przerwanie pracy przed upływem ustalonych godzin jej wykonywania i opuszczenie miejsca pracy wymaga uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego

4.Dyrektor prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników

 

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 11

Pracodawca jest obowiązany w szczególności :

1) zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę

2) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami

3) organizować pracę w sposób zapewniający wykorzystanie w miarę możliwości czasu pracy wszystkich pracowników

4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych

7) zaspakajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników

8) wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy

 

V. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 12

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnej pracy

2. Na pisemny wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów

3. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku

4. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny

 

§ 13

 

1.Zasady udzielania zwolnień od pracy reguluje kodeks pracy i ustawy szczególne

2.Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela dyrektor, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia

3.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

§ 14

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej

 

§ 15

Pracodawca jest obowiązany :

1) zapoznawać  pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  przepisami o ochronie przeciwpożarowej przed dopuszczeniem do pracy

2) prowadzić systematyczne w okresach co 6 lat okresowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik nieobecny na organizowanym przez pracodawcę przeszkoleniu okresowym obowiązany jest zorganizować sobie przeszkolenie we własnym zakresie i przedłożyć dyrektorowi stosowne o tym zaświadczenie

3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy

4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie

5) wydawać pracownikowi gospodarczemu odzież roboczą

6) przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik poświadcza własnym podpisem

 

§ 16

Pracownikom gospodarczym przydzielana jest nieodpłatnie odzież robocza i obuwie, środki czystości i ręczniki, natomiast tylko środki czystości oraz ręczniki otrzymują wszyscy pozostali pracownicy (1 kostka mydła na m – c, 2 ręczniki rocznie)

§ 17

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy a nawet oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego

2. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 

VII. OCHRONA PRACY KOBIET

§ 18

Ochrona pracy kobiet zatrudnionych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbywa się na zasadzie ogólnie obowiązujących przepisów kodeksu pracy, innych przepisów prawa pracy i bhp

 

VIII  WYNAGRODZENIA

§ 19

Pracownicy zatrudnieni w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu otrzymują wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą na zasadach ustalonych w :

1) rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 ze zm./,

2) powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy /w tym Kodeksu pracy – Dz. U. Nr 24, poz.141 z późn. zm./, aktach wykonawczych  i innych właściwych aktach prawnych,

3) niniejszym Regulaminie Pracy i Wynagradzania

§ 20

Wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

§ 21

Stawki wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania ustala tabela zakładowa, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 22

1.Pracownicy, którym powierzono funkcje kierownicze otrzymują dodatki funkcyjne zgodnie z tabelą

2.Pracownikom przysługuje :

1. dodatek za wysługę lat
2. nagrody jubileuszowe
3. odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
4. nagroda roczna
4.1. wszystkim pracownikom przysługuje nagroda roczna bez względu na to kto ich zatrudnia
5. ryczałt za wykorzystywanie pojazdu prywatnego dla potrzeb służbowych (w zależności od decyzji dyrektora
 6. dodatek z tytułu pracy na wsi lub mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury
7. świadczenia urlopowe
8. zwrot kosztów podróży służbowej
9. zwrot kosztów szkolenia, jeżeli pracownik był na nie delegowany, a opłacił je z własnych środków
10.1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe wyodrębnia się środki na premie oraz nagrody
10.2. Zasady oraz kryteria premiowania i nagradzania pracowników określą odrębne regulaminy wydane przez dyrektora
11. Wynagrodzenie dyrektora, w tym premie i nagrody okolicznościowe, ustala organizator instytucji.

IX  WYPŁATA WYNAGRODZEŃ

§ 23

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy

§ 24

Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określa zakładowy regulamin wynagradzania

§ 25

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym płatne jest co miesiąc z dołu w dniu 30 każdego miesiąca, Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym

2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do dnia 30 następnego miesiąca

3. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia

§ 26

1.Wyplata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy pracownika

2. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia regulują odrębne przepisy ogólne

 

X  WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§ 27

Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i wyników w pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia :

a) nagrody pieniężne

b) awansowanie na wyższe stanowisko lub do wyższej grupy zaszeregowania

 

XI   DYSCYPLINA PRACY

§ 28

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności :

1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej

2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

3) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8

4) nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy

5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiały odpoczynek nocny

§ 29

1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego

2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy

3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego

4. W razie nieobecności w pracy w związku z :

1) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej

2) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni /najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy/

§ 30

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności :

1) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia

2) stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu

3) spożywa alkohol w pracy

4) wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników

5) nie przestrzega tajemnicy służbowej

              może być stosowana kara :

a) upomnienia

b) nagany

W sytuacjach określonych w kodeksie pracy wobec pracowników mogą być zastosowane również kary pieniężne

Zasady nakładania kar i tryb odwoławczy reguluje kodeks pracy

§ 31

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika

§ 32

1. Kary stosuje dyrektor i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu

3. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary

4. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika

 

XII  PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 33

Regulamin wchodzi w życie 01.04.2012r