Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin wynagradzania pracowników

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  W MIĘDZYLESIU

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Na podstawie art. 77² kodeksu pracy, uwzględniając w szczególności treść:
     - Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2012r., poz. 406.);
    - Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 października 2012 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury szczególności (Dz.U.z2012r. ,poz 1105),
  ustala się Regulamin Wynagradzania zwany dalej „Regulaminem”, obowiązujący w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Kultury w Międzylesiu
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
    „Pracodawcy” lub „MGOK ” – rozumie się przez to Miejsko-Gminny  Ośrodek Kultury w Międzylesiu  reprezentowany  w czynnościach z zakresu prawa pracy przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której szczegółowe zadania określa Statut.
    „Pracowniku” – rozumie się przez to osobę zatrudnioną u Pracodawcy w ramach stosunku pracy, niezależnie od rodzaju umowy o pracę,
    „Przepisach prawa pracy” – rozumie się przez to przepisy kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układu zbiorowego pracy (o ile zostanie on wprowadzony) i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, aktów wewnętrznych wydawanych przez Pracodawcę związanych z procesem świadczenia pracy.
    „Regulaminie Wynagradzania” lub „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
    „Minimalnej stawce” – rozumie się przez to minimalną stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określoną w &3ust.1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 października 2012 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury szczególności (Dz.U.z2012r. ,poz 1105),
  "Pracownikach zarządzających" - rozumie się przez to pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów, zastępców dyrektorów i głównych księgowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 października 2012 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury szczególności (Dz.U.z2012r. ,poz 1105),
 3. Regulamin ustala warunki zatrudnienia, wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Pracowników zatrudnionych w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku Kultury w Międzylesiu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko oraz niezależnie od rodzaju umowy o pracę.
 5. Każdy pracownik przed podjęciem pracy podlega zaznajomieniu z postanowieniami Regulaminu, co potwierdza własnym podpisem i datą w oświadczeniu dołączonym do akt osobowych.
 6. Wynagrodzenie za pracę ustala się w wysokości odpowiadającej rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom Pracownika wymaganym przy jej wykonywaniu z uwzględnieniem ilości i jakości świadczonej pracy oraz obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów prawa.
 7. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonywaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią.
 8. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
 9. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu świadczonej pracy, ustalonego w umowie o pracę.
 10. Integralną część niniejszego Regulaminu, uwzględniając stanowiska pracy istniejące w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Kultury w Międzylesiu , stanowią:- Załącznik nr 1 - TABELE  ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY  I STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
  - Załącznik nr 2 - TABELE STANOWISK PRACY I DODATKU FUNKCYJNEGO W WYSOKOŚCI DO 50 % WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
   

Rozdział II - Wynagrodzenie zasadnicze

§ 2

 

Wynagrodzenie zasadnicze Pracownika ustala się w umowie o pracę zawieranej pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą.

§ 3

 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala się uwzględniając:
    (a) kwalifikacje pracownika,
    (b) rodzaj wykonywanej pracy (stanowiska),
    (c) ilość i jakość świadczonej pracy, a także inne postanowienia Regulaminu, Załączników stanowiących jego integralną część oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić w szczególności w wyniku:
    (a) zmiany stanowiska pracy,
    (b) istotnej zmiany zakresu czynności na danym stanowisku wskutek powiększenia lub zmniejszenia     tego zakresu,
    (c) istotnego podniesienia kwalifikacji zawodowych Pracownika, z inicjatywy lub za zgodą Pracodawcy.
 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie porozumienia Pracodawcy i Pracownika lub też na podstawie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy Pracownika.Rozdział III - Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 

§ 4

 

 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących Pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy Pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.
 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć Pracownikowi inną odpowiednią pracę, za wykonanie której przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tą pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy Pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

 

Rozdział IV - Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

§ 5

 

 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
  (a) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia.
  (b) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w punkcie (a) - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  (c) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w punkcie (a) - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
   
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w ustępie 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Przepisy ustępu 1 punkt (a) i ustępu 4 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.                            Rozdział V - Wynagrodzenie za czas urlopu

 

§ 6

 

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby                    w  tym czasie pracował.
 


                           Rozdział VI - Wypłata wynagrodzenia

§ 7

 

 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy – o ile Pracodawca zostanie nim objęty.
 3. Wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc dokonuje się do 28 dnia miesiąca, którego wynagrodzenie dotyczy.
 4. Przy wypłacie wynagrodzenia za pracę mogą być dokonane potrącenia według zasad określonych w art. 87 i nast. kodeksu pracy oraz inne należności za zgodą Pracownika.                  
  5.Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na wskazany przez Pracownika (w formie pisemnej) rachunek bankowy.
 5. 6.Pracodawca, na żądanie Pracownika, jest obowiązany udostępnić mu do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

  Rozdział VII - Dodatki
     Dodatek za wysługę lat

§ 8

 

 1. Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
   
 4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 5. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
     (a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
     (b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

   Dodatek funkcyjny

 

§ 9

 

 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 października 2012 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury szczególności (Dz.U.z2012r. ,poz 1105),warunki z rozporządzenia § 4przysługuje dodatek funkcyjny.
 2. Warunkiem przyznania pracownikowi dodatku funkcyjnego jest zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub innym związanym z kierowaniem zespołem przewidzianym w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury.
 3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się:

1) zakres wykonywanych zadań;

2) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;

3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji;

4) poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań;

5) liczbę podległych pracowników.

 1. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala Pracodawca, uwzględniając treść stosownych Załączników do niniejszego Regulaminu.

 

Dodatek specjalny

 

§ 10

 1. Warunkiem przyznania dodatku specjalnego jest wykonywanie przez pracownika:

1) okresowo zwiększonych obowiązków służbowych;

2) dodatkowo powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności;

3) pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.
 2. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
 3. Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.


 Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

§ 11

 

 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące Pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego Pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
 2. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:
    (a) 100% (sto procent) wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  - w nocy,
  - w niedziele i święta niebędące dla Pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  - w dniu wolnym od pracy udzielonym Pracownikowi w zamian za pacę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
    (b) 50% (pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt (a) powyżej.
 3. Dodatek w wysokości określonej ust. 1 pkt (a) przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które Pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w ust. 1.
 4. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych Pracodawca, na pisemny wniosek Pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku Pracownika. W takim przypadku Pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego Pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
 5. W przypadkach o których mowa w ustępie 4, Pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.Rozdział VIII - Odprawy emerytalno – rentowe i inne

 

§ 12

 

 1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
    (a) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
    (b) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
    (c) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
 2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.
 4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
 5. Pracownikowi ,który został z wolniony z pracy z winy pracodawcy przysługuje:

(a) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony ,który jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

(b) zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi:

2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,

3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia

(c) Odprawa pieniężna ,która  ta wynosi równowartość miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 5 lat.

 


Rozdział X - Odprawa pośmiertna

 

§ 13

 

 1. W razie śmierci Pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od Pracodawcy odprawa pośmiertna. 2.Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia Pracownika u Pracodawcy i wynosi:
   (a) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
    (b) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
    (c) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

 1. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny Pracownika:
    (a) małżonkowi,
    (b) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.
 3. Jeżeli po zmarłym Pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w ust. 2.

 

Rozdział XI - Fundusz premiowy         

§ 14

 

 1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.
  2. W przypadku podjęcia przez Pracodawcę decyzji o jego utworzeniu, wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii ustalone zostaną w stosownym, odrębnym regulaminie.

                                Rozdział XII - Fundusz nagród

§ 15

 

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości do 3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.
 2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Nagrody przyznaje Dyrektor MGOK.

Rozdział XIII – Nagroda roczna

§ 16

 

 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody rocznej w pełnej wysokości po przepracowaniu u Pracodawcy całego roku kalendarzowego.                                                                                                                               
 2. Pracownik, który nie przepracował u Pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
 3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do nagrody rocznej nie jest wymagane w przypadkach:
    (a) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,
    (b) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej,
    (c) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
  - przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  - przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  - likwidacją Pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących Pracodawcy,
  - likwidacją jednostki organizacyjnej Pracodawcy lub jej reorganizacją,
    (c) podjęcia zatrudnienia:
  - w wyniku przeniesienia służbowego,
  - na podstawie powołania lub wyboru,
  - w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  - w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
  - po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,
    (d) korzystania:
  - z urlopu wychowawczego,
  - z urlopu dla poratowania zdrowia,
    (e) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
 4. Pracownik nie nabywa prawa do nagrody rocznej w przypadkach:
    (a) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
    (b) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
    (c) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 5. Nagrodę roczną ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, wysokość nagrody rocznej ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u Pracodawcy.
 7. Nagroda roczna jest wypłacana z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia.
 8. Nagrodę roczną wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 9, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje ta nagroda.
 9. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją Pracodawcy, nagrodę roczną wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.


                          Rozdział XIV - Postanowienia końcowe

§ 17

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy, tj. z dniem 04.12.2012r

 

§ 18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

§19

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązującego.

TABELE  ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY  I STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi

 

Kategoria zaszeregowania ,stanowisko

Stawki miesięczne w złotych

I -pracownik gospodarczy, pracownik techniczny, konserwator, palacz, sprzątaczka, itp

1050-2500

II -instruktor KO, instruktor,

1050-3000

III -księgowy, główny księgowy

1050-4000

IV- dyrektor

1050-5000

 

 

 

TABELA  DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
 

stanowisko

Dodatek funkcyjny-procent wynagrodzenia zasadniczego do:

Dyrektor

50%

Główny księgowy

50%