Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o pracy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor KO

 

Opis stanowiska:

1.Miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 15

2.Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1etat);

3.Zatrudnienie –01lipca 2022r.

4.Określenie stanowiska: instruktor KO

 

1.Wymagania niezbędne:

1)wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, administracja, marketing, filologia.

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

3)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego

4)nieposzlakowana opinia,

 

2.Wymagania dodatkowe:

1)doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata stażu pracy

2)dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy,

3)znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, programów graficznych Photoshop lub innych

3.Do zadań instruktora należeć będą:

1) Organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej

2)Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury, sportu i rekreacji; 3)Koordynowanie zajęć dla dzieci i dorosłych

4)bieżąca analiza rynku artystycznego, oraz przedstawianie ofert przełożonemu,

5)sporządzanie plakatów i zaproszeń na wszelkie imprezy organizowane przez MGOK oraz rozsyłanie ich do instytucji, prasy i wszelkich osób zainteresowanych,

6)wyszukiwanie możliwości pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, oraz opracowywanie wniosków,

7)obsługa bieżąca imprez kulturalnych,

8)dbałość o aktualizacje na stronie internetowej mgok, fb, opracowywanie tekstów na stronę internetową i fb,

9)wykonywanie innych poleceń służbowych, zlecanych przez Dyrektora MGOK.

 

4.Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych –podpisany przez kandydata,

2)list motywacyjny -podpisany przez kandydata,

3)kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu –poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

4)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie –poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

5)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

6)kwestionariusz osobowy -podpisany przez kandydata, 7)podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 8)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9)podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, 10)podpisaną klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury."

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 15 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 czerwca 2022r. do godz. 15.00 na adres: MGOK Międzylesie ul. Plac Wolności15 , 57-530 Międzylesie z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na wolne stanowisko –instruktor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Dokumenty aplikacyjne, które wypłyną do MGOK Międzylesie wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej MGOK Międzylesie .

 

 

 

Międzylesie 06.06.2022r Teresa Sobierska dyrektor MGOK

 

PDFKlauzula informacyjna.pdf (53,26KB)
PDFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.pdf (46,77KB)
PDFOŚwiadczenie.pdf (24,14KB)
PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (31,42KB)