Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o pracy

OGŁOSZENIE 

W dniu 05 marca 2024 zakończono proces rekrutacji na wolne stanowisko Głównego Księgowego
Protokół znajduje się w załącznikach. 

 

_

Zarządzenie nr 04/2024

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2018 r,  poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Ogłosić i przeprowadzić nabór na stanowisko - Głównego Księgowego/Głównej Księgowej Instytucji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu

 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Biuletynie

    Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MGOK.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczam do dnia 01 marca 2024r,

 do godz. 14.00

3. Termin rozpoczęcia analizy dokumentów aplikacyjnych ustalam na dzień 04 marca 2024r

do godz. 10.00.

§ 3

1. Analizę dokumentów  przeprowadzi Komisja w składzie :

 1. Skarbnik Miasta i Gminy Międzylesie – Agata Ziental,
 2. Główny Księgowy Urzędu – Monika Makarska.
 3. Dyrektor MGOK -Teresa Sobierska

2. Dyrektor MGOK powiadomi o naborze  Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i promocji rynku pracy oraz zapewni umieszczenie w BIP o wynikach konkursu.

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu

ul. plac Wolności 15

57-530 Międzylesie

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Głównego Księgowego/Głównej Księgowej Instytucji.

 

 1. Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), następujące niezbędne wymagania:
 1. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 • prowadzenia rachunkowości jednostki;
 • wykonania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonania wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych.
 1. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust.9, może być osoba, która:
  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów PŁATNIK (kadry i płace)
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
  • zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
 1. Wymagania preferowane
  • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;
  • umiejętność interpretowania przepisów;
  • komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt, przygotowanie harmonogramu wydatków.
 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, księgowanie dokumentów finansowych.
 7. Naliczania wynagrodzeń i pochodnych w tym wynikających z umów cywilnoprawnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowego ich przekazywania.
 8. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 9. Obsługi programów PŁATNIK (kadry i płace) -główny księgowy – sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, GUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
 12. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
 14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 15. Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym
 1. Stanowisko w siedzibie MGOK Międzylesie
 2. Wymiar czasu pracy- ½ etatu;
 3. Forma zatrudnienia-umowa o pracę
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV).
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
  3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
  4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  5. Oświadczenie kandydata, że nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – podpisane.
  9. Aktualne zaświadczenie z Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym.\
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Termin składania dokumentów: 14 luty -01 marca 2024r, do godz.14.00
  2. Miejsce składania dokumentów: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu, plac Wolności 15 57-530 Międzylesie
 3. Inne informacje:
  1. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie bądź e-mailem o formie, terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  2. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
  3. Informacji ws. konkursu udziela  Teresa Sobierska– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu,  Tel.748126343, e – mail:mgok.miedzylesie@op.pl
  4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Międzylesiu: www.mgok.eu oraz na tablicy informacyjnej MGOK.

 

PDFKlauzula informacyjna.pdf (53,26KB)
PDFoswiadczenie o stanie zdrowia kandydata wzor.pdf (107,19KB)
PDFOśw o zdolność_do czynności prawnych.pdf (158,56KB)
PDFOŚwiadczenie.pdf (24,14KB)
PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (31,42KB)
PDFProtokół z naboru.pdf (458,97KB)
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor KO

 

Opis stanowiska:

1.Miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 15

2.Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1etat);

3.Zatrudnienie –01lipca 2022r.

4.Określenie stanowiska: instruktor KO

 

1.Wymagania niezbędne:

1)wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, administracja, marketing, filologia.

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

3)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego

4)nieposzlakowana opinia,

 

2.Wymagania dodatkowe:

1)doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata stażu pracy

2)dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy,

3)znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, programów graficznych Photoshop lub innych

3.Do zadań instruktora należeć będą:

1) Organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej

2)Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury, sportu i rekreacji; 3)Koordynowanie zajęć dla dzieci i dorosłych

4)bieżąca analiza rynku artystycznego, oraz przedstawianie ofert przełożonemu,

5)sporządzanie plakatów i zaproszeń na wszelkie imprezy organizowane przez MGOK oraz rozsyłanie ich do instytucji, prasy i wszelkich osób zainteresowanych,

6)wyszukiwanie możliwości pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, oraz opracowywanie wniosków,

7)obsługa bieżąca imprez kulturalnych,

8)dbałość o aktualizacje na stronie internetowej mgok, fb, opracowywanie tekstów na stronę internetową i fb,

9)wykonywanie innych poleceń służbowych, zlecanych przez Dyrektora MGOK.

 

4.Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych –podpisany przez kandydata,

2)list motywacyjny -podpisany przez kandydata,

3)kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu –poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

4)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie –poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

5)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

6)kwestionariusz osobowy -podpisany przez kandydata, 7)podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 8)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9)podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, 10)podpisaną klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury."

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 15 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 czerwca 2022r. do godz. 15.00 na adres: MGOK Międzylesie ul. Plac Wolności15 , 57-530 Międzylesie z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na wolne stanowisko –instruktor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Dokumenty aplikacyjne, które wypłyną do MGOK Międzylesie wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej MGOK Międzylesie .

 

 

 

Międzylesie 06.06.2022r Teresa Sobierska dyrektor MGOK

 

PDFKlauzula informacyjna.pdf (53,26KB)
PDFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.pdf (46,77KB)
PDFOŚwiadczenie.pdf (24,14KB)
PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (31,42KB)